KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

POSITIVE ZERO KİMYA VE KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş, (Bundan sonra POSITIVE ZERO KİMYA olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerinin kişisel verilerini aşağıda açıklanan kapsamda işleyecektir.

POSITIVE ZERO KİMYA olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri Nedir?

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ve bunun özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veriyi ifade eder. Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, emlak bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yürütmekte olduğumuz tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere Kanun’a bağlı yönetmeliklerle, ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kullandığımız yöntemler: İnternet sitemiz ve temsilcilerimiz kanalıyla veya e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” ya da “çerez” olarak adlandırılan tanımlama sistemleri yoluyla, ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da kişisel verileriniz işlenebilmektedir (KVKK md. 5.2 ve md. 6.3) Bu kapsamda kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca sosyal medya kanalları gibi vasıtalarla sayfamız üzerinden sizin alenileştirdiğiniz kişisel verilerinizi de bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız: Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde, işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik bilgileri, adres, telefon numarası, fatura düzenlemek amacıyla kimlik ya da vergi numarası, e-posta adresi ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin ve size vereceğimiz hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz ayrıca aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

* Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi,

* Tarafınıza bilgilendirme, yeni eklenen özellikler ve ürünlerle ilgili bilgilendirme amaçlı iletilerin gönderilmesi için iş birliği yaptığımız şirketlerle ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması,

* Eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz ürün kategorilerini, Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin bilgilerin saptanması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, sahte işlemlerin önlenmesi, kullanıcıların e-posta yoluyla bilgilendirilmesi,

* Kullanım sürecinin planlanması ve icrası,

* İnternet sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, internet sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip site kullanımının ve işlevselliğinin artması amacıyla verilerin işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması, istatistiksel bilgiler sağlanması,

* Elektronik ticari iletilerin gönderimi,

Ayrıca Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin de açık rızanız alınarak KVKK md. 5.2’de belirlenen amaçlar doğrultusunda ve yukarıda belirlenen amaçlarla işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız iş ortakları, tedarikçi firmalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları veya kişiler, reklam firmaları veya sosyal medya uzmanları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, verilerin işlenmesi saklanması gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Resmi mercilerin talebi veya mevzuat gereğince bilgi verme zorunluluğu olan hallerde bilgileriniz yasal merci ve kurumlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği:

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyet konumuzla ilgili ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi amacıyla, verileriniz bizden aldığınız hizmetin süresinin dolmasından sonra da işlenmeye devam edilecektir. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızca alınacaktır.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVKK md. 11 gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

POSITIVE ZERO KİMYA, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik md.12 uyarınca en geç 30 gün içerisinde size dönüş yapacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınız doğrultusunda, şirketimize her türlü sorunuz için;

[email protected] e-mail adresinden ulaşabilirsiniz.

POSITIVE ZERO KİMYA VE KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş

Yenikent Mah. Kuşadası Yolu Küme Evleri No: 38A İç Kapı No: A Söke/AYDIN

Mersis No: 0732163285100001